راه اندازی جشنواره خرید ماهانه در سالن ورزشی ” الجلاء ” 

 دمشق – سانا 

 

دیروز در سالن ورزشی الجلاء در المزه جشنواره بازار ماهیانه که اتاق صنعتی دمشق وریف آن با همکاری دبیرخانه کامپین “عیشها غیر 2015″ آن را برگزار می کند، با مشارکت حدود 70 شرکت صنعتی در بخش های نساجی، مواد غذایی، مواد مهندسی وشیمیایی، افتتاح شد.

 

1نضال فلوح معاون وزیر صناعت تاکید کرد  که ادامه این جشنواره به مدت ده جلسه متوالی بین دمشق و استان ها  این موضوع اعتماد به صنعت ملی و پیشنهادات و تخفیف های توسط صنعتگران   را افزایش دهید “تا یک تاریخ ثابت است انتظار توسط مصرف کنندگان از ماه به ماه.”

وی افزور این جشنواره شامل اغلب محصولات که خانواده های سوری به آن نیاز داردند .

 

 

نیرمین خلیل 

ثناء الصالح