گفتگوهای سوریه و عراق برای تقویت همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری

دمشق-سانا

دکتر محمد سامر الخلیل، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی با دکتر حیدر مکیه، رئیس سازمان سرمایه گذاری ملی در عراق، سازوکارهای توسعه همکاری های اقتصادی بین دو کشور از جهت افزایش همکاری های سرمایه گذاری را بررسی کرد.

وزیر الخلیل تاکید کرد که سرمایه‌گذاری در فرصت‌ های موجود در بسیاری از زمینه‌ها مستلزم تبادل دیدارهای مکرر از سوی علاقه‌مندان و طرف‌های مرتبط با هدف بررسی دقیق افق‌ها و زمینه‌های همکاری برای دستیابی به اجماع در مورد مکانیسم های بهینه برای سرمایه گذاری. است. 

وی با اشاره به ضرورت بررسی نقشه سرمایه گذاری دو کشور، بر اهمیت پروتکل همکاری بین سازمان سرمایه گذاری سوریه و سازمان سرمایه گذاری ملی در عراق که قرار است با حضور هیات عراقی در دمشق امضا شود، تاکید کرد.

وزیر الخلیل همچنین از طرف عراقی برای شرکت در اولین نشست نمایشگاه صادرات سوریه “اکسپو سوریه” دعوت کرد.

به نوبه خود، دکتر حیدر مکیه با توجه به ماهیت و سطح توانایی های سرمایه گذاران در سوریه و عراق و با توجه به اهمیت همکاری به صورت مکمل، ایجاد پروژه ها به صورت مشترک می تواند مناسب ترین سازوکار باشد.

رانیا احمد، دستیار وزیر اقتصاد و تجارت خارجی در امور توسعه اقتصادی و ندی لایقا، مدیر سازمان سرمایه گذاری سوریه در این دیدار حضور داشتند.