وزیر حمل و نقل از پیشرفت تمهیدات انتقال حجاج بيت الله از طریق فرودگاه دمشق بازدید کرد

دمشق – سانا

مهندس زهیر خزیم وزیر حمل و نقل از پیشرفت روندها ی آماده سازی ها و کارهای انجام شده توسط وزارت حمل و نقل برای ایمن سازی انتقال حجاج بیت الله الحرام در سال جاری از طریق خطوط هوایی سوریه  از فرودگاه بین المللی دمشق بازدید کرد.

وزیر حمل و نقل در جریان این بازدید در جریان کارهای لجستیکی، خدماتی و فنی، بازسازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات و تمامی آمادگی های انجام شده توسط سازمان عمومی هوانوردی سوریه و شرکت هواپیمایی سوریه قرار گرفت.