مقاومت فلسطین با پرتاب چندین خمپاره هاون مقر فرماندهی دشمن اسرائیلی درشرق جبالیا شمال نوار غزه را هدف قرار داد

شاهد أيضاً

مقاومت فلسطین نیروهای دشمن اسرائیلی را در محور “نتساريم” در جنوب شهر غزه با تعدادی راکت “رجوم”هدف قرار داد

مقاومت فلسطین نیروهای دشمن اسرائیلی را در محور “نتساريم” در جنوب شهر غزه با تعدادی …