تصاویر از پنجمین جشنواره عسل در شهر ورزشی تشرین دمشق