گفتکوی وزیر کشاورزی با یک انجمن اتحادیه های كشاورزی عراق در مورد توسعه همکاری های کشاورزی بین دو کشور

دمشق-سانا

مهندس محمد حسن قطنا وزیر کشاورزی امروز با انجمن اتحادیه های كشاورزی عراق به ریاست شعلان شیاع، معاون رئیس اتحادیه، راه های همکاری در زمینه کشاورزی برای خدمت به کشاورزان در این دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وزیر قطنا خاطرنشان کرد که اتحادیه کشاورزان شریک اساسی در مدیریت بخش کشاورزی، اجرای طرح های کشاورزی و سازماندهی کار با کشاورزان است.

وزیر قطنا به اهمیت توسعه همکاری های کشاورزی بین همه کشورهای عربی برای مقابله با بحران ها و سرمایه گذاری همه منابع موجود برای دستیابی به امنیت غذایی عرب اشاره کرد .

وزیر کشاورزی به تفاهم نامه های همکاری سوریه و عراق به ویژه توافقات حاصل از نشست چهارجانبه وزرای کشاورزی سوریه، عراق، اردن و لبنان اشاره کرد.

نیز به نوبه خود  رئیس هیئت کشاورزی عراق از همکاری های کشاورزی موجود بین سوریه و عراق در زمینه وزرای کشاورزی و اتحادیه های کشاورزان و اهمیت توسعه آن برای تضمین ثبات برای کشاورزان در دو کشور و افزایش تولید، قدردانی کرد.