گفتگوهای سوریه و تونس برای توسعه روابط دوجانبه در زمینه آموزش دانشگاهی و تحقیقات علمی

تونس -سانا

دکتر فادیه دیب ، معاون وزیر آموزش عالی و تحقیقات در امور علمی ، امروز با دکتر منصف بو كثير وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی تونس ، راه های توسعه روابط دوجانبه در زمینه آموزش دانشگاهی و تحقیقات علمی ، گفتگو کرد.

این نشست به موضوع تبادل کمک های فرهنگی و دانشجویی ، پروژه های تحقیقاتی مشترک و اهمیت تجدید برنامه اجرایی فرهنگی بین دو کشور برادر برای فعال سازی مجدد آن اشاره کرد.

در این نشست سفیر محمد محمد و از طرف تونس دکتر مالك كشلاف مدیر کل برنامه ریزی و همکاری های بین المللی وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند.