ادامه بررسی پیش نویس قانون تشکیل شرکت عمومی صنایع نساجی در مجلس خلق

دمشق – سانا

امروز مجلس خلق سوریه سیزدهمین جلسه از یازدهمین نشست عادی سومین دوره قانونگذاری به ریاست حموده صباغ، رئیس شورا تشکیل داد.

مجلس پیش نویس قانونی مربوط به یکی از موارد کار وزارت دفاع را تصویب کرد.

در جلسه امروز مجلس خلق پیش نویس قانون ایجاد شرکت عمومی صنایع نساجی تا در تمام حقوق و تعهدات جایگزین سازمان عمومی پنبه و بازاریابی و شرکت عمومی صنایع نساجی و شرکت‌های وابسته به آن‌ ‌شود مورد بحث قرار گرفت و تعدادی از مواد آن به تصویب رسید.