تصاویری از ویرانی در مدارس خان یونس در نوار غزه ناشی از حملات و بمباران های جنگنده های اشغالگر اسرائیل