تصاویری از ویرانی گسترده در شمال نوار غزه ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی