بازدید یک هیئت گردشگری مالیزی از شهر بصری الشام

یک هیئت گردشگری مالیزی شامل چهل گرشگر از شهر بصری الشام بازدید کرد