رئیس جمهور اسد به وزرای جدید: تغییر افراد به خودی خود یک هدف نیست، بلکه وسیله و ابزاری برای ارتقای عملکرد و استاندارد کار است

دمشق-سانا

رئیس جمهور بشار اسد تاکید کرد که تغییر افراد به خودی خود یک هدف نیست، بلکه وسیله و ابزاری برای ارتقای عملکرد و استاندارد کار در وزارتخانه ها و موسسات است، و خاطزنشان کرد که موضوع تغییر به نام افراد مربوط نمی شود، بلکه به توانایی آنان در ارائه یک اضافه جدید به وزارتخانه ها و نهادهای خود طبق واقعیت عینی موجود، و نیز به توانایی آن‌ها در ایجاد سیستم‌های کاری مرتبط است که نقش آن‌ها را افزایش داده و در عملکرد مؤسسات پویایی ایجاد کند، مربوط می شود.

رئیس جمهور اسد در دیدار با وزرای جدید پس از ادای سوگند قانونی با حضور حسین عرنوس نخست وزیر، کار وزارت را در هماهنگی بین توانمندی ها و واقعیت از یک سو و ایده ها و سیاست ها از سوی دیگر متجلی دانست، و این امر مستلزم مدیریت منصفانه و منطقی منابع برای اطمینان از بهترین استفاده از آنها و سرمایه گذاری موثر فرصت های موجود است.

رئیس جمهور اسد افزود که وقتی هر وزارتخانه سیاست های خود را تعیین می کند باید با سیاست های دولت همخوانی داشته باشد.

رئیس جمهور اسد بر اهمیت ارتباط و توضیح برای شهروندان تاکید کرد، زیرا هر چه یک شهروند دانش بیشتری داشته باشد، می تواند بیشتر از رویه ها و سیاست های دولت آگاه و درک کند.

رئیس جمهور اسد اشاره کرد که برای مقام مسئول صداقت کافی نیست، بلکه باید بتواند با فساد در داخل وزارتخانه یا نهاد خود مبارزه کند، و خاطرنشان کرد: موفقیت دولت در حدی است که عدالت را محقق کند و قانون را برای همه تطبیق کند.

دکتر فراس قدور وزیر نفت و منابع معدنی، محسن عبدالکریم علی وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده، دکتر عبدالقادر جوخدار وزیر صنعت، لوی المنجد وزیر امور اجتماعی و کار و احمد بوسته جی وزیر دولت سوگند قانونی را در برابر رئیس جمهور اسد یاد کردند.