کرملین: دستیابی به اهداف عملیات نظامی در حال حاضر با ابزارهای سیاسی امکان پذیر نیست

مسکو – سانا 

دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تاکید کرد که دستیابی به اهداف عملیات نظامی با ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک در مورد اوکراین غیرممکن است.

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از پسکوف امروز به خبرنگاران گفت:” : “در حال حاضر نمی توان به اهداف روسیه با ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک دست یافت، بنابراین روش های نظامی باقی می ماند .. یعنی از طریق اجرای عملیات نظامی ویژه”.

پسکوف همچنین خاطر نشان کرد :” نکته اصلی برای روسیه این است که الزامات خود را برآورده کند، از جمله اطمینان از ایمنی مردم در مناطق جدید روسیه، و تضمین امنیت روسیه به عنوان یک کل”.