دعوت به شرکت در کنفرانس پژوهشگران سوری در وطن ومقیم در خارج برای سال 2023

دمشق-سانا

کمیسیون عالی تحقیقات علمی از پژوهشگران سوری در وطن ومقیم در خارج خواست تا در کنفرانس پژوهشگران سوری در وطن ومقیم در خارج برای سال 2023 شرکت کنند.

این کنفرانس که با عنوان “حرکت به سوی اقتصاد دانش.. نقش پژوهشگران سوری در وطن و مقیم در خارج ” توسط کمیسیون عالی تحقیقات علمی با همکاری وزارت امور خارجه ، دانشگاه مجازی سوریه و مدرسه عرب برای علم و تکنولوژی سازماندهی شده است.

این کنفرانس برای پنجمین سال متوالی در بازه زمانی 19 تا 21 در ماه یونیو آینده توسط کمیسیون عالی تحقیقات علمی برگزار می شود.

این کنفرانس  که با هدف ایجاد مشارکت های پژوهشی و کاربردی بین پژوهشگران در داخل و مقیم در خارج  و انتقال و بومی سازی فناوری پیشرفته و سیاست های مربوط به مالکیت فکری  است.

این کمیسیون عالی تحقیقات علمی  آخرین مهلت دریافت درخواست برای شرکت در کنفرانس را پنجشنبه 4/5/2023 اعلام کرد.