مرکز دیپلماسی وزارت امور خارجه و مهاجران یک سمینار سیاسی تحت عنوان (سیاست خارجی ایران) را در کتابخانه ملی اسد دمشق برگزار می کند