انتقاد یک پروفسور آمریکایی از دوگانگی غرب

واشنگتن-سانا

آلفرد دی زایاس، پروفسور آمریکایی تاکید کرد: کشورهای بزرگ غربی که مدعی آزادی و حقوق بشر هستند مسئولیت هزاران قربانی بی گناه در بسیاری از کشورها مانند سوریه، کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه را بر عهده دارند. 

زایاس خاطرنشان کرد: اقدامات قهری و یک جانبه برخی از قدرت های بزرگ جهان علیه کشورهای مستقل، ناقض منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی است، زیرا این اقدامات ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها بوده و اثر بی ثبات کننده ای ایجاد می کند که می تواند تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است.