وزارت امور خارجه و مهاجران: دولت سوریه از کشورها و سازمان هایی که همبستگی خود را با سوریه و مردم آن ابراز کردند و برای قربانیان زلزله ویرانگر ابراز همدردی کرده اند، تشکر و قدردانی می کند

 

وزارت امور خارجه و مهاجران: دولت سوریه از کشورها و سازمان هایی که همبستگی خود را با سوریه و مردم آن ابراز کردند و برای قربانیان زلزله ویرانگر ابراز همدردی کرده اند، تشکر و قدردانی می کند