خبرنگار سانا در حلب: وقوع دو زمین لرزه متوالی با اختلاف زمانی کوتاه توسط ساکنان حلب احساس شد

خبرنگار سانا در حلب: وقوع دو زمین لرزه متوالی با اختلاف زمانی کوتاه توسط ساکنان حلب احساس شد