تسلیت الجزایر به دولت و مردم سوریه در پی وقوع زلزله

الجزایر -سانا

وزارت امور خارجه الجزایر مراتب تسلیت صمیمانه خود را به دولت و ملت سوریه و خانواده های قربانیان در پی زلزله مهیب امروز سوریه اعلام کرد.

این وزارت با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ” الجزایر که درد این فاجعه دردناک را با برادران خود در جمهوری عربی سوریه شریک است، بر همبستگی کامل خود با آن تأکید می کند و آرزوی خود را برای غلبه بر این مصیبت با صبر، عزم و استواری بسیار ابراز می دارد.”