خبرنگار سانا: با مشارکت 75 شرکت برای صنایع غذایی، شوینده و پوشاک  افتتاحیه صد و چهلمین جشنواره خرید ماهانه “ساخت سوریه” در سالن ورزشی الجلاء در دمشق 

خبرنگار سانا: با مشارکت 75 شرکت برای صنایع غذایی، شوینده و پوشاک  افتتاحیه صد و چهلمین جشنواره خرید ماهانه “ساخت سوریه” در سالن ورزشی الجلاء در دمشق