وزارت امور خارجه و مهاجران: سوریه تلاش نافرجام برای حمله به مجتمع صنایع دفاعی ایران در اصفهان را محکوم و همبستگی خود را با رهبری، دولت، ارتش و مردم ایران در مقابل این تحریکات که امنیت، قدرت و مواضع این کشور رفاه و همچنین امنیت و ثبات منطقه را هدف قرار می دهد، اعلام می کند