کنستانتین گاوریلوف رئیس هیئت روسیه در مذاکرات وین در مورد امنیت نظامی و کنترل تسلیحات: ارسال بیشتر تسلیحات به رژیم اوکراین از سوی غرب و رساندن رویارویی به سطح جدیدی ، وضعیت در خط مقدم را تغییر نخواهد داد و روسیه را مجبور به کنار گذاشتن اهداف عملیات نظامی خود نخواهد کرد