شخصیت های المانی که در میان آنها نمایندگان در پارلمان از مرکل وپارلمان اروپایی برای بازگرداندن روابط دیپلماتیک با سوریه ولغو تحریم دعوت می کنند

برلین_سانا

50شخصیت المانی که در میان آنها نمایندگان  در پارلمان ودانشمندان وخبرنگاران وغیره صدراعظم المان مرکل وپارلمان اروپایی برای بازگرداندن روابط دیپلماتیک با سوریه ولغو تحریم وتوقف محاصره تحمیل شده علیه ملت سوریه، دعوت کردند.

حسین حبیب