نیروهای مسلح دلاور ما به مناسبت جنگ آزادیبخش اکتبر را جشن گرفتند