مهندس حسین عرنوس سنگ بنای یک پروژه گردشگری چهار ستاره در ساحل شهر لاذقیه با هزینه 150 میلیارد لیر سوریه را گذاشت

لاذقیه – سانا

رئیس شورای وزیران مهندس حسین عرنوس سنگ بنای یک پروژه گردشگری چهار ستاره در ساحل شهر لاذقیه با هزینه 150 میلیارد لیر سوریه را گذاشت

خبرنگار سانا در لاذقیه توضیح داد که این پروژه حدود 1300 فرصت شغلی را ایجاد می کند.