مجلس خلق: جنگ آزادی بخش اکتبر نمونه ای است که باید در بازپس گیری حقوق و دفاع از میهن دنبال شود

دمشق-سانا

مجلس خلق تاکید کرد که جنگ آزادی بخش اکتبر دستاورد مهمی بود، به ویژه با توجه به شرایطی که منطقه عربی ما را تحت تاثیر قرار داده بود و توانست به دستاوردهای بزرگی دست یابد و مشوق برای آزادگان، مبارزان و شرافتمندان وسرمشقی برای باز پس گیری حقوق و دفاع از وطن باقی خواهد ماند.

در بیانیه ای که امروز مجلس به مناسبت چهل و نهمین سالگرد جنگ شکوهمند آزادی بخس اکتبر صادر کرد، آمده است: امروز چهل و نهمین سالگرد جنگ شکوهمند آزادی بخش اکتبر را جشن می گیریم که با جسارت و شجاعت تمام رهبر  بنیانگذار حافظ اسد، در 6 اکتبر 1973، برنامه ریزی و رهبری کردند. که یک حلقه اصلی در تاریخ مدرن سوریه بود و جهشی کیفی در حقایق و متغیرهای مجادله عربی و صهیونیستی ایجاد کرد ومنجر به افزایش روحیه از طریق بازگرداندن اعتماد و ایمان مطلق به پیروزی و آزادی سرزمین های غصب شده و شکستن اراده ترس و توهم. شده بود.

مجلس تاکید کرد که معانی و مفاهیم سالروز خوش عطر جنگ آزادی بخش اکتبر در روح، ذهن و ضمیر ما ریشه دارد، ما از آن درس می گیریم و مشوقی برای آزادگان، مبارزان و شرافتمندان و نمونه ای برای باز پس گیری حقوق و دفاع از وطن خواهند ماند.

شاهد أيضاً

افزایش قیمت طلا با کاهش دلار 

لندن – سانا  قیمت طلا در معاملات امروز افزایش پیدا کرد. به گزارش رویترز، هر …