شورای وزیران استفاده از ساعت تابستانی در طول سال را تصویب و با ایجاد پمپ های بنزین در شهرهای صنعتی موافقت کرد

دمشق – سانا

شورای وزیران سوریه امروز با تشکیل نشست هفتگی خود به ریاست مهندس حسین عرنوس نخست وزیر استفاده از ساعت تابستانی در طول سال را به تصویب رساند.

شورای وزیران در این نشست بر اهمیت گسترش پروژه های پرورش ماهی و ارائه تسهیلات و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر به ویژه در شهرها و مناطق صنعتی تاکید کرد.

شورای وزیران همچنین در این نشست با ایجاد پمپ های بنزین برای برای فروش گازوئیل و بنزین در شهرهای صنعتی موافقت کرد.