برگزاری دومین اردوگاه پیوند 500 اندام مصنوعی برای مجروحان جنگ و افراد معلول در دمشق

دمشق – سانا

وزارت امور اجتماعی و کار و سفارت هند در دمشق دومین اردوگاه پیوند 500 اندام مصنوعی برای مجروحان جنگ و افراد معلول در دمشق را برگزار کردند.

این ارودگاه که با همکاری انجمن اندام مصنوعی و انجمن حمایت های اجتماعی برگزار می شود برای 42 روز دایر است.

محمد سیف الدین وزیر امور اجتماعی و کار به خبرنگاران گفت: پیوند اندام مصنوعی به افراد مجروح کمک می کند که زندگی و امید جدیدی داشته باشند.

دکتر بشار الجعفری معاون وزیر امور خارجه و مهاجران بیان کرد که این ارودگاه یک پیام انسانی از دولت دوست هند است.

وی ضمن اشاره به روابط محکم بین دو کشور  گفت: هند موضع اصولی خود را نسبت به جنگ تروریستی علیه سوریه  از طریق حضورش در شورای امنیت و حمایت از مواضع دولت سوریه و استقلال و وحدت اراضی آن اعلام کرد.