خبرنگار سانا: تجاوز توپخانه ای ترکی به شماری از روستاها در شمال شهرک ابو راسین در حومه شمالی حسکه

خبرنگار سانا: تجاوز توپخانه ای ترکی به شماری از روستاها در شمال شهرک ابو راسین در حومه شمالی حسکه

شاهد أيضاً

حماه به روایت تصویر