خبرگزاری ها از آغاز همه پرسی الحاق جمهوری های دونتسک و لوگانسک و مناطق آزاد شده در زاپوروژیه و خرسون به روسیه خبر دادند