دفاع روسیه: افراد مسلح وابسته به جناح افراطی نازی “کراکن” به سمت 100 سرباز اوکراینی در نزدیکی روستای اودری تیراندازی کردند تا از فرار آنها جلوگیری کنند