وزارت دفاع روسیه: نیروهای مشترک شهر بیسکی در جمهوری خلق دونتسک را به طور کامل آزاد کردند