اداره کل تولید غلات وحبوبات: اتخاذ تمام اقدامات مالی مربوط به دریافت حبوبات از کشاورزان

دمشق_ سانا

وزیر کشاورزی مهندس احمد القادری  توضیح داد که وزارت دورآماری در پایان ماه جاری ، به منظور تخمین زدن مقدار تولید غللات وحبوبات در فصل کشاورزی جاری می باشد، انجام خواهد شد.

در این دور آماری دفتر مرکزی آمار وسازمان عمومی تجارت وتولید حبوبات واتحادیه عمومی کشاورزان شرکت می کنند.

القادری در بیانیه به “سانا اقتصادی”، اشاره کرد که تخمین طرح شکاورزی فصل جاری نشان می دهد که تولید گندم بیش از 3 میلیون تن بود.

وزیر کشاورزی توضیح داد که دولت از وزارت مالیه وبانک مرکزی سوریه برای تامین قیمت حبوبات فصل جاری درخواست کرد.

حسین حبیب