وزارت دفاع روسیه از انهدام 5 مرکز فرماندهی و 78 نقطه تجمع نیروها و تجهیزات جنگی اوکراین و همچنین از پای در آوردن بیش از 300 افراط گرای اوکراینی خبر داد