افزایش چشمگیر سطح زیر کشت گل رز دمشقی در کشور

دمشق – سانا

سطح زیر کشت گل رز دمشقی در کشور به دلیل حمایت های وزارت کشاورزی و اصلاح اراضی و دبیرخانه توسعه سوریه شاهد افزایش چشمگیری شد.

مدیر تولیدات گیاهی وزارت کشاورزی و اصلاحات ارضی، به خبرنگار سانا گفت که حدود 350 هکتار زیر کشت گل رز دمشقی رفته است.