وزارت دفاع روسیه: 4 مرکز فرماندهی، 7 انبار و 45 نقطه تمرکز نیروهای اوکراین در جمهوری خلق دونتسک هدف قرار گرفتند