صدور مجوز صادرات سیر، پیاز و روغن زیتون به مدت دو ماه و به مقدار محدود

دمشق-سانا

مهندس حسین عرنوس، نخست وزیر، پیشنهاد کمیته اقتصادی را برای تصویب پیشنهاد وزارت مبنی بر اجازه صادرات پیاز و سیر تنها به مدت دو ماه از تاریخ صدور این توصیه موافقت کرد.

در این توصیه آمده است که مقدار پیاز بیش از 3600 تن و سیر از 5600 تن نباشد مشروط بر اینکه واقعیت بازار با توجه به قیمت و تحولات تولید این دو قلم مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

همچنین این توصیه شامل اجازه صادرات روغن زیتون تنها به مدت دو ماه از تاریخ صدور این توصیه به میزان حداکثر 5000 تن به شرطی  که در ظروف حداکثر 8 لیتری صادر شود.

شاهد أيضاً

روستای بارمایا در بانیاس به روایت تصویر