ادامه فعالیت مراکز حل وفصل در دیر الزور، حلب و رقه

استان ها – سانا

فعالیت مراکز حل وفصل در شهر دیر الزور و مراکز السبخه وحيان وتل عرن در حومه رقه و حومه حلب همچنان ادامه دارد.

خبرنگار سانا توضیح داد: افراد مشمول روند حل وفصل همچنان به مرکز سالن العامل در شهر دیر الزور تا به اوضاع شان رسیدگی شود.