دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه: روسیه را نمی توان از نظر سیاسی، اقتصادی یا رسانه ای منزوی کرد و مسکو به پیروزی و دستیابی به اهداف خود مطمئن است