مهمترین رویدادهای هفته.. تصاویر

رئیس جمهور دکتر بشار اسد در یک دیدار کاری به تهران رفت 8-5-2022
رئیس جمهور دکتر بشار اسد در یک دیدار کاری به تهران رفت 8-5-2022