لحظه به لحظه.. عملیات نظامی ویژه روسیه برای حفاظت از دونباس برای هفتاد و هفتمین روز متوالی همچنان ادامه دارد