وزارت دفاع روسیه از انهدام 4 انبار تسلیحات اوکراینی در مناطق اسلاویانسک و دروژکوفکا با موشک های بسیار دقیق خبر داد