سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در سخنرانی خود گفت:هدف اصلی تمام محاصره ها، تحریم ها و محدودیت هایی که محور مقاومت در معرض آن قرار دارد، ما را بر آن داشت تا قدس اشغالی و فلسطین را رها کنیم