دستور رئیس جمهور برای کاهش عوارض انتقال سند ملک و ثبت آن

دمشق – سانا

باهدف کاهش عوارض انتقال سند ملک و ثبت آن و عوارض حمایت از توسعه پایدار که به باری بر دوش شهروندان تبدیل‌شده است، رئیس‌جمهور بشار اسد دستور شماره /شش/ سال دو هزار و بیست و دو برای اصلاح عوارض حمایت از توسعه پایدار در معاملات فروش، خرید، انتقال، ثبت ملک و هزینه‌های تمبر مربوط به آن را صادر نمود.

بر اساس این قانون، عوارض سی درصدی مشارکت در حمایت از توسعه پایدار مندرج در ماده (سه) دستور تقنینی شماره (بیست و هشت) سال هزار و نهصد و هشتاد و دو میلادی که قانون شماره چهل و پنج سال هزار و نهصد و هفتاد و شش میلادی اصلاح کرد، برای معاملات فروش، خرید، انتقال و ثبت ملک ده درصد می‌شود.

غیاث