لحظه به لحظه.. شانزدهمین روز از عملیات ویژه روسیه برای حفاظت از دونباس