پس از توقف 5 سال… فردا اولین سفرهای قطار به سمت دمر- الربوه- میدان امویین

دمشق_ سانا

فردا اولین سفرهای قطار “دمر- الربوه- میدان امویین” پس توقف 5 سال ، آغاز خواهد کرد.

مدیر کل موسسه راه آهن حجاز “حسنین علی” گفت: پس از پایان اداره وکارگا های متعلق به آن از بازسازی خط راه آهن وتعمیر قطار متعلق به خط راه آهن دمر الربوه میدان امویین، موسسه راه آهن تصمیم کرد که دوباره این خط طبق یک چشم انداز اقتصادی، در خدمت شهروندان قرار بدهد.

ح/ب