رایزنی سوریه و ایران درباره همکاری و انتقال تجربیات در زمینه مسکن و ساخت و ساز

دمشق-سانا

مهندس سهیل محمد عبداللطیف وزیر خدمات عمومی و مسکن با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران و هبات همراه وی دیدار کرد..

..