پیروزی اسیر فلسطینی ابو هواش بعد از 141 روز نبرد عزم و اراده

قدس اشغالی – سانا

اسیر فلسطینی ابو هواش هشام ابو هواش که از 141 روز پیش دست به اعتصاب غذا زده بود در نبرد شکم‌های خالی پیروز شد و رژیم اشغالگر ناچار به آزادی وی شد.

به نقل از خبرگزاری وفا، باشگاه اسیر فلسطینی از پایان اعتصاب غذای اسیر فلسطینی هشام ابو هواش خبر و توضیح داد: توافقی انجام شده که طی آن ابو هواش 26 فوریه آینده بدون هیچ تمدیدی آزاد شود.