سخنگوی سازمان ملل متحد: مشاوره جداگانه با تمام طرف های سوریه در ماه می آینده

ژنو_ سانا

سخنگوی سازمان ملل متحد احمد فوزی اعلام کرد که فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد به سوریه اتسفان دی مستورا، دعوت نامه برای همه طرف های سوری به هدف اجرای رایزنی به طور جداگانه در 4 ماه می آینده در ژنو، فرستاد.

فوزی در بیانیه به خبرگزاری رویترزگفت: دی مستورا یک دعوت نامه برای دولت سوریه وگرو های مخالفان دولت سوریه برای برگزاری مذاکرات جداگانه در ژنو در 4 ماه می آینده ف، فرستاد.

فوزی افزود که دعوت نامه به نیروهای بزرگ واطراف منطقه ای وبین المللی ارسال شده، ولی به گروه ها ی داعش وجبهه النصره ارسال نشده چراکه به عنوان گروه های تروریستی طبقه بندی شده بودند، وبرخی از افراد حاضر در این مذاکرات توان برقراری ارتباط با دو گروه تروریستی دارند.

ح/ب