سوریه رتبه اول در نمایشگاه هفتم گل ها بین المللی در بغداد احراز کرد

دمشق_سانا

غرفه فدراسیون صادرکنندگان سوریه در جشنواره هفتم بین المللی گل ها که در بغداد به پایان یافته، رتبه اول در این نمایشگاه احراز کرد. سوریه مشارکت وسیع با انواع گل ها ی مختلف وگیاهان زینتی خانه ای وباغ های داخلی داشت.

اداره نمایشگاه برای شرکت کنندگان سوریه گواهی تقدیر جهت حضور فوق العاده خودشان در نمایشگاه ، همچنین جایزه نمایشگاه به غرفه سوریه ارائه شده است.

 

ح/ب